Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

2021-2026 н.р.

«Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань учнів в умовах Нової Української Школи».

 

Перспективи навчально-виховного процесу

Методичні:

Розвиток  життєвих  компетентностей  учнів

2021-2022 н.р.

Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів.

2022-2023 н.р.

Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів

2023-2024 н.р.

Про роботу педколективу з розвитку життєвих компетентностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

2024-2025 н.р.

Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу

2025-2026 н.р.

Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня

  

Виховні:

Розвиток особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності.

2021-2022 н.р.

Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності

2022-2023 н.р.

Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції

2023-2024 н.р.

Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєтворчості

2024-2025 н.р.

Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів

2025-2026 н.р.

Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах Основні етапи роботи над єдиною науково – методичною проблемою школи (2021-2026 н.р.)

 

І ЕТАП

Діагностичний  (01.09.2021- 31.08.2022 р.р.)

 

Зміст діяльності: аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково – методичної роботи. Діагностика, теоретичне обґрунтування науково – методичної проблеми.

 

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково– методичної проблеми.

 

Мета: вироблення єдиних уявлень про перспективи роботи над науково – методичною темою школи як формою освіти й самоосвіти членів педагогічного колективу.

 

Прогнозовані результати:

 • визначення теми, її актуальності;
 • обговорення форм роботи над поставленими питаннями;
 • сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

Шляхи реалізації

1. Аналіз результатів педагогічного процесу:

 •  аналіз роботи школи за рік;
 • планування роботи педколективу над єдиною навчально-методичною проблемою: «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації»;
 • діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності;
 • анкетування учнів та батьків.

2. Створення ініціативної групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.

3. Організація роботи методичних структур над даною проблемою.

 

Теоретичне обґрунтування проблеми

Ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблеми, остаточний відбір єдиної навчально-методичної проблеми для педагогічного колективу.

1. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

2. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3. Створення ініціативної групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблеми.

4. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

5. Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації загальношкільної проблеми.

6. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

7. Удосконалення шкільного сайту й робота з ним 

 

Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

Методична: „Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів”.

Виховна: «Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності»

  

ІІ ЕТАП

Конструктивно – моделюючий  (01.09.2022-31.08.2023 р.р.)

 

Зміст діяльності: наукове обґрунтування нової науково – методичної проблеми школи, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації.

 

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи.

 

Мета: сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують; розроблення тактики та стратегії реалізації   проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему.

 

Прогнозовані результати:

 • здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
 • визначення можливостей роботи з цього питання в межах кожного методичного об’єднання;
 • аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;
 • визначення рівня роботи з реалізації проблеми.

Шляхи реалізації

Спрямування всіх напрямів внутрішньо-шкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

1. Розробка шкільної програми „Обдарованість”.

2. Розробка методичною радою рекомендацій організації навчально-виховного процесу.

3. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації. „Впровадження нових прогресивних технологій навчання в навчально-виховному процесі в практику  роботи педагогічного колективу”.

4. Вивчення, апробація існуючого ППД.

5. Створення банка інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес.

6. Проведення в школі конкурсу педагогічної майстерності класних керівників „Класний керівник року”.

7. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

9. Поповнення інформаційного банка данних „Обдарованість”.

10. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування життєвих компетентностей учнів.

11. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

12. Модернізація форм організації педагогічного процесу, накопичення й систематизація новітніх форм і методів

13. Розміщення на шкільному сайті системи роботи над науково – методичною   проблемою.

14.Вивчення досвіду педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічною проблемою;

15. Проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень учнів; аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;

16. Удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами ШМО;

17. Залучення батьків до спілкування через ІК – технології (сайт школи, блоги  вчителів).

 

Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

Методична: „Нові прогресивні технології- шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів”.

Виховна: «Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції.»

  

ІІІ ЕТАП

Апробаційно – впроваджувальний (01.09.2023-31.08.2024 р.р.)

 

Зміст діяльності: розроблення й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми.

Практичне дослідження проблеми.

 

Основні завдання: спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

 

Мета: визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу; визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією.

 

Прогнозовані результати:

 • розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого питання;
 • вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей переконання про цінність освіти;
 • подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково – методичної проблеми школи.
 •  

Шляхи реалізації

Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи.

1. Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною навчально-методичною проблемою в напрямі: „Передумови підвищення якості навчально-виховного процесу”.

2. Активізувати діяльність шкільних МО, творчої групи у контексті роботи над проблемою.

3. Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

4. Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

6. Організація наставництва, консультацій для молодих учителів.

7. Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково–методичною проблемою.

8.Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально–виховний процес школи.

9. Організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій.

10. Залучення педагогічних працівників школи до участі у районних творчих групах.

 

Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

Методична: «Про роботу педколективу з розвитку життєвих компетентностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів».

Виховна: «Гармонізація родинного та шкільного виховання на засдах педагогіки життєтворчості.»

  

ІV ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (01.09.2024-31.08.2025 р.р.)

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: „Формування у школярів навичок пошуково-дослідницької роботи”.

1. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду.

3. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

4. Вивчення досвіду роботи творчих груп учителів.

5. Робота у шкільних методичних об’єднаннях над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій і методик.

6. Педагогічна конференція «Успіхи роботи педагогічного колективу з реалізації методичної проблеми».

7. Тиждень педагогічної майстерності «старших учителів» та вчителів–методистів.

8. Науково – методичний практикум (взаємовідвідування й аналіз уроків, що проводять учителі; проведення відкритих занять, «круглих столів» із проблеми).

9. Підготовка й публікація серії публіцистичних та науково – методичних матеріалів щодо основних завдань, ідей та реалізації завдань роботи над єдиною науково – методичною темою.

 

Оперативні наради та наради при директорові:

 • «Особливості діяльності педагогічного колективу впродовж 2024/2025 навчальних років в умовах реалізації науково – методичної проблеми на ІІІ етапі».
 • «Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня ─ громадянина – патріота України».
 • «Роль сучасних педагогічних технологій у забезпеченні якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання».
 • «Мотивація учасників навчально – виховного процесу як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчої особистості школяра».
 • «Забезпечення спеціалізації навчально – виховного процесу в умовах інформаційно – освітнього середовища».
 • «Взаємозв’язок сім’ї та школи як одна з основних засад ефективності виховної роботи спеціалізованої школи і напрямку підвищення духовності, культури учнів».

 

 Підготовка та проведення педрад:

Методична: „Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу”.

Виховна: «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів.»

  

V ЕТАП

Узагальнюючий, підсумковий (01.09.2025-31.08.2026 р.р.)

 

Зміст діяльності: аналіз результатів та узагальнення досвіду роботи колективу над науково – методичною проблемою школи.  

Підготовка матеріалів для публікації.  

Оцінка рівня самореалізації педагогів.

 

Основні завдання: оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково – методичною проблемою школи на заключному її етапі.

Узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.

 

Мета: аналіз рівня занурення в проблему; моніторинг рівня її реалізації.

 

Прогнозовані результати: вироблення рекомендацій, визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності.

 

Шляхи реалізації

1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2. Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

3. Проведення творчих майстерень кращих учителів школи за результатами роботи над проблемою.

4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

5. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

6. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей „Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів”.

7. Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

9. Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

 

Очікувані результати

1. Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій.

2. Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньо-шкільної методичної роботи.

3. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

4. Використання набутого досвіду на практиці.

5. Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного в середині колективу.

6. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

7. Підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя.

 8. Практичне засвоєння і застосування педагогами та учнями ІКТ у навчально – виховному процесі.

 9. Створення програмно – інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інформаційних технологій в освітній процес, що створить умови для формування компетентного учня.

 

Підготовка та проведення педрад:

Методична: „Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня”.

Виховна: «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах».