Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

2016-2021 н.р.

«Особистісно зорієнтований підхід як умова розвитку та формування навчально-пізнавальної діяльності учнів»

МЕТА : створити психолого-педагогічні умови для розвитку та формування мотиваційної сфери учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку для формування навчально-пізнавальної діяльності

Завдання:
Дидактичні:
*формування інтелектуально – пізнавальних здібностей;
*розвиток мотивації кожного суб’єкта навчання;
*розвиток практично-дослідницьких навичок учнів;
*забезпечення та стимулювання саморозвитку й само актуалізації особистості;
*підвищення рівня навчальних досягнень
 
Педагогічні:
*системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно зорієнтований підхід до учнів:
а) технології інтерактивного навчання;
б) технології проектів;
в) технології критичного мислення;
г) ігрових технологій;
д) інформаційних технологій;
е) технологій диференційованого навчання
 
Управлінські
*модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови підвищення продуктивності освіти;
*створення умов для професійного розвитку педагогів і їх мотивації до самоосвітньої діяльності;
*створення системи стимулювання творчої діяльності педагогів та учнів;
*створення умов для формування системи особистісних компетентностей і цінностей дітей
 
Основні етапи роботи над єдиною науково-методичною темою
 
Діагностика проблеми
1. Аналіз результатів педагогічного процесу:
*аналіз науково-методичної роботи школи
*діагностування педагогів для вивчення рівня їхньої професійної компетентності
*анкетування учнів і батьків
2. Виявлення НМП(науково-методичної проблеми), обґрунтування її актуальності для педагогічного колективу
3. Створення творчої групи для опрацювання й систематизації результатів анкетування, діагностування й вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблемної теми
4. Обговорення й затвердження єдиної науково-методичної проблеми напедагогічній раді
5. Складання плану роботи над єдиною НМП на 5 років
 
Теоретичне обґрунтування проблеми
1. Ознайомлення педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблемної теми
2. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми
3. Ознайомлення педколективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом з цієї проблеми
4. Створення творчої групи з планування запропонованих завдань
5. Складання програми дослідження визначеної проблеми
6. Підготовка та проведення засідань педради
7. Визначення провідних напрямів діяльності МО щодо реалізації проблемної теми
8. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів

 

Структура методичної роботи по реалізації науково-методичної проблеми:

2016-2017 н.р. Теоретичне вивчення проблеми.

2017-2018 н.р. Науково-практичне опанування проблеми.

2018-2019 н.р. Мобілізація зусиль педколективу на реалізацію теми.

2019-2020 н.р. Узагальнення результатів роботи над проблемною темою.

2020-2021н.р. Монітормнг впровадження науково-методичної проблеми, її впоив на підвищення якості навчально-виховного процесу та саморозвитку особистості педнрацівників.

 

Етап 1. Теоретичний 2016 – 2017рр

 

№ з/п

Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

відповідальні

1.

Вивчення літератури з проблеми, складання списку рекомендованої літератури

самоосвіта

Протягом року

Бібліотекар

Вчителі

Керівники МО

2.

Вибір тем науково-методичних робіт учителями, вихователями

МО

вересень

Керівники МО

3.

Створення системи роботи педколективу над НМП

Методична рада

вересень

Заступник директора

4.

«Кроки до життєвого успіху»

Загальні батьківські збори

вересень

Директор

Заст..директора

Вчителі

Класні керівники

5.

Реалізація принципу особистісного підходу до учня в педагогічній діяльності вчителя

ПДС

жовтень

Класоводи 1-4 кл

6.

Забезпечення психологізації навчально-виховного процесу як чинник реалізації особистісно зорієнтованого парадигми в освіті

Психолого-педагогічний семінар

січень

Психолог

Заст..директора

 

7.

Роль майстерності вчителя у підвищення якості знань учнів, удосконалення НВП на основі впровадження наукових досягнень

Педагогічні читання

січень

Керівники МО

Вчителі, що атестуються

8.

Система диференціації завдань як засіб реалізації особистісно діяльнісного підходу до вивчення природничих дисциплін

ПДС

квітень

Вчителі природничого циклу

9.

Вивчення та апробація сучасних особистісно зорієнтованих технологій навчання та виховання

Творчі групи

Жовтень-травень

Заступник директора

Керівники МО

10.

Використання нових інформаційних технологій навчання в профільних класах

нарада

квітень

Заступник директора

вчителі

11.

Процеси соціалізації в системі освіти

семінар

квітень

Заступник директора

Керівники МО