Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

Навчальний процес

 У сучасній педагогіці навчання характеризується як вид пізнавальної діяльності людини. Учень в школі на кожному уроці в будь-якому класі вивчає суспільно-історичний досвід людства, пізнаєнавколишній світ. У нього формуються вміння і навички, пов'язані з навчальноюдіяльністю. Його мозок відображає досліджувані об'єкти дійсності. 

Процес навчання тому є процесом пізнання учнем навколишньогосвіту.

Однак людина пізнає навколишній світ і в інших видах діяльності: трудової, ігрової, художньо-образотворчої, музично-естетичної. 
Які ж суттєві ознаки процесу навчання?

Процес навчання - перш за все, процес пізнання учнем навколишньогосвіту. Ця ознака говорить про подібність навчання з будь-якими видами і формамипізнавальної діяльності людини, про те, що процес навчання заснованийна загальних закономірностях пізнання людиною навколишнього світу, теоріяпізнання діалектичного матеріалізму є методологічною основоюпроцесу навчання. Закони діалектики проявляються і в процесі навчання.

Навчання - спеціально організована пізнавальна діяльність. 
Структура навчання істотно відрізняється від ігрової, художньо -образотворчої, трудової та інших видів діяльності. Ця ознаканавчання має дві особливості. Перша особливість-в тих видах і формахпізнавальної діяльності, структура яких склалася в результатізакономірностей психіки людини та її суспільного розвитку. Другаособливість в тому, що людина видозмінює склалася пізнавальнудіяльність, змінює її структуру, механізми. Спеціально організованапізнавальна діяльність - навчальна діяльність - має свої цілі,завдання, зміст, принципи, методи і форми організації.

Навчання як спеціально організована діяльність прискорює темпиіндивідуального розвитку, які складаються на основі біологічних,психологічних, соціальних та інших закономірностей. Дитина в процесінавчання пізнає навколишню дійсність більше, глибше, різноманітніше,ніж за цей же час поза процесом навчання.

На відкриття законів механіки Ньютону було потрібно багато років, а вшколі ці закони вивчаються протягом декількох уроків. Граматичнізакономірності мови формуються тисячоліттями, а в школі засвоюються впротягом кількох років навчання.

Таке прискорене пізнання світу в індивідуальному психічному розвиткулюдини? суттєва ознака процесу навчання. За період навчання впочатковій школі дитина оволодіває досвідом людства, якийформувався протягом століть ітисячоліть.

Навчання є процесом оволодіння учнем пізнанихзакономірностями навколишнього світу. Одним із способів пізнання людиноюзакономірностей є пізнання закономірностей у суспільно -історичному розвитку людини, в процесі його трудової діяльності. 
Інший спосіб - пізнання закономірностей в індивідуальному розвиткулюдини. Таке пізнання можливе лише в умовах навчання. Адже людинамає засвоїти закономірності, накопичені в досвіді людства, а нетільки те, що він сам може пізнати в результаті контактів з предметами,явищами, подіями навколишньої дійсності. Дитина не можесамостійнозасвоїти наукову систему знань, якщо його цьому не навчати.

Навчання дає можливість в індивідуальному розвитку засвоїтизакономірності, пізнані в досвіді людства протягом багатьох років. 
Тому головним у навчанні стає навчальний матеріал, навчальна книга,підручник, у якому моделюється, фіксується досвід людства. 
Розглянувши істотні ознаки навчання, можна дати таке визначенняпоняттю "процес навчання": навчання - це спеціально організованапізнавальна діяльність з метою прискорення індивідуального психічногорозвитку та оволодіння пізнаних закономірностями навколишнього світу.

Процес навчання при такій характеристиці в історичному розвитку будемати тенденцію до самостійності, буде набувати свою логічнуструктуру. Знання в досвіді людства стрімко зростають. Отже, заодні й ті ж терміни навчання, при одній і тій самій конструкції мозку ученьбуде засвоювати все більший обсяг знань з всезростаючої глибиною. 
Самостійно, поза цілеспрямованого керівництва учень не може опануватидосвідом людства і підготувати себе до трудової діяльності всуспільному виробництві. Виникає необхідність у спеціальнопідготовленій людині. Він несе в собі ту частину суспільно-історичногодосвіду, який повинен засвоїти учень. Це вчитель. Роль вчителя впідготовку учнів до життя, до праці, у формуванні особистості людиниважко переоцінити.

Навчання являє собою спільну діяльність вчителя та учнів,носить двосторонній характер. Завдяки діяльності вчителя навчанняздійснюється на основі розроблених цілей, змісту і програм івчення стає керованим процесом, призводить до бажаних результатів.

Викладання як діяльність учителя не існує, якщо немає учнів. 
Вчення як діяльність учнів не може виконати завдань освіти, якщонемає вчителя, завдяки якому учень пізнає суспільно-історичнийдосвід людства.

Основи вдосконалення навчального процесу

Основою вдосконалення навчального процесу є системний підхід дооцінці можливих рішень встають завдань навчання, який забезпечуєвибір найкращого варіанту для відповідних умов. При ухваленні рішеннясуб'єктивні оцінки педагога повинні бути підпорядковані об'єктивності рішення,що випливає з аналізу повної і достовірної інформації про закономірностіфункціонування цілісної системи.

У педагогічній літературі останніх років зустрічаються різноманітнітрактування удосконалення педагогічних систем і процесів. З усіхцих трактувань випливає найбільш повне і загальне визначенняудосконалення процесу навчання, як такого управління, якеорганізовується на основі всебічного врахування закономірностей, принципівнавчання, сучасних форм і методів навчання з метою досягнення найбільшефективного функціонування процесу навчання.